All Posts in Tag: quy dinh tách thua tai binh duong

Bình Dương ban hành quy định mới về tách thửa đất

Theo Thanhnienviet UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định này, UBND cấp huyện sẽ lập hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết tách thửa…

Đọc bài viết